ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcının www.5kala.com’a giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, kullanmasına yönelik olarak ve www.5kala.com’un bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

Kullanıcı, www.5kala.com'a giriş yaparak ve/veya üye olarak Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

2. Tanımlar

Alıcı: www.5kala.com'da  sunulan Hizmetleri kullanarak, satışa sunulan ürünleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

Satıcı: MNK SAAT / MURAT KARDEŞ

Kullanıcı/Üye: www.5kala.com'a giriş yapan ve/veya üye olan ve www.5kala.com'da  sunulan Hizmetlerden, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Ürün: www.5kala.com'da MNK SAAT tarafından satışa sunulan her türlü ürün ve/veya hizmeti ifade eder.

Web Sitesi: www.5kala.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, www.5kala.com'da  sunulan Hizmetlerin bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamı, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile www.5kala.com içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak MNK SAAT tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, www.5kala.com içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak MNK SAAT tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, www.5kala.com'un ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından www.5kala.com'a  üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MNK SAAT tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 www.5kala.com'a  üye olabilmek için, reşit olmak ve MNK SAAT tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, MNK SAAT tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin www.5kala.com kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, www.5kala.com üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Üye, üyelik prosedürünü yerine getirirken, www.5kala.com'un Hizmetlerinden faydalanırken ve www.5kala.com'daki  Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, www.5kala.com'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2 Üye, Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, MNK SAAT'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple MNK SAAT’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.3
Üyelerin MNK SAAT tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden MNK SAAT'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.1.4 Kullanıcı'lar, www.5kala.com dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. MNK SAAT, Kullanıcı'lar tarafından MNK SAAT'e iletilen veya www.5kala.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.


5.1.5
Kullanıcı, MNK SAAT'in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


5.1.6
MNK SAAT'in sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve www.5kala.com'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla www.5kala.com üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, www.5kala.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, MNK SAAT ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, www.5kala.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MNK SAAT ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MNK SAAT, Kullanıcıların Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak www.5kala.com üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.1.7
Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından www.5kala.com'da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MNK SAAT'in, MNK SAAT çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. MNK SAAT, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


5.1.8
Kullanıcılar www.5kala.com üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve www.5kala.com'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde MNK SAAT 'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2 MNK SAAT'in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 MNK SAATwww.5kala.com'da sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MNK SAAT, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. MNK SAAT’in Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. MNK SAAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.


5.2.2
MNK SAATwww.5kala.com üzerinden, MNK SAAT'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka www.5kala.com ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle MNK SAAT tarafından sağlanmış olabilir ve www.5kala.com’u veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya www.5kala.com veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.5kala.com üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında MNK SAAT'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.


5.2.3
MNK SAATwww.5kala.com'da sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.


5.2.4
MNK SAAT, Kullanıcılar arasında www.5kala.com üzerinden gerçekleşen ve www.5kala.com'un  işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya www.5kala.com'un  genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve MNK SAAT tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.


5.2.5
Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, MNK SAAT ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


5.2.6
Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda MNK SAAT Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

6. Gizlilik Hükümleri

MNK SAAT, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu www.5kala.com’da  yer alan Gizlilik Hükümlerinde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. MNK SAAT, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümlerinin aksine kullanmayacaktır.

 

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1 Kullanıcılar, www.5kala.com üzerinden sunulan MNK SAAT Hizmetlerini, MNK SAAT bilgilerini ve MNK SAAT'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının MNK SAAT 'in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MNK SAAT'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.


7.2
MNK SAAT'in, MNK SAAT’in Hizmetleri, MNK SAAT bilgileri, MNK SAAT telif haklarına tabi çalışmalar, MNK SAAT ticari markaları, MNK SAAT ticari görünümü veya www.5kala.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


7.3
Kullanıcılar, www.5kala.com üzerinde yer alan ve MNK SAAT'e ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8. Sözleşme Değişiklikleri

MNK SAAT, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, www.5kala.com'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MNK SAAT işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından MNK SAAT’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla MNK SAAT’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı www.5kala.com'a  giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. MNK SAAT, Kullanıcı'ların işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, www.5kala.com içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, MNK SAAT'in uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

11.1 Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, www.5kala.com'un  işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,


11.2
Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,


11.3
Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

 

www.5kala.com’a giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

 

MNK SAAT

Site Mah. Atay Cad. No:62/18

08503045141

[email protected]